Menneet hankkeet

Askeleittain Aktiivisuutta

Hankkeen tavoitteena oli aktivoida Valo-Valmennusyhdistyksen työntekijöitä sekä asiakkaita arkiliikuntaan ja ulkoiluun.

Hankkeessa kehitettiin asiakkaiden sekä yhdistyksen työntekijöiden arkiaktiivisuutta ja fyysistä toimintakykyä järjestämällä erittäin matalan kynnyksen arki- ja hyvinvointiliikuntaa sekä antamalla ohjausta ja neuvoja liikunta- sekä terveysasioissa.

Askeleittain aktiivisuutta on Kunnossa kaiken ikää-ohjelman hanke. Rahoittajina KKI:ssä toimii seuraavat toimijat: Likes, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Ympäristöministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus.

Toteutimme hanketta yhdistyksemme Tampereen yksiköissä. Ohjaajat aktivoituivat järjestämään työpajapäiviinsä arki- ja hyvinvointiliikuntaa sekä käymällä keskusteluja terveysasioissa.  Järjestimme myös yhdistyksen yhteisiä liikuntatapahtumia, jossa pelasimme mm. pesäpalloa ja ultimatea. Tapahtumien lisäksi yhdistimme toimintaamme kevyttä liikuntaa, kuten kävelylenkkejä sekä mölkyn ja kroketin peluuta. Hankimme yksiköihimme liikuntavälineistöä, jotka mahdollistavat pienien taukojumppien pidon kesken toimintapäivän.

Henkilöstölle tarjottiin koulutusta ravinto- ja terveysasioihin sekä vinkkejä kevyen kehonhuoltohetken vetoon. Heillä oli myös mahdollisuus osallistua joogatuokioon.

Hankkeen tiimoilta tavoitettiin paljon erilaisia ja eri ikäisiä ihmisiä, joista osa kiinnostui omista liikunta- ja terveysasioista. He saivat vastauksia seuraavanlaisiin kysymyksiin: Mitä on hyötyliikunta? Minkälainen liikuntamuoto sopisi juuri minulle? Kuinka minun tulisi järjestää päivittäinen ruokailu? Minkälaisia ruoka-aineita olisi hyvä suosia? Hyödynsimme KKI-materiaaleja liikunta- ja ravitsemusasioiden tuessa.

Verenpaine- ja sokerimittaukset osoittautuivat myös tarpeellisiksi. Osa mittaustuloksista johti lääkärikäynteihin. Mittaukset innostivat ihmisiä ottamaan selvää tarkemminkin omasta hyvinvoinnistaan ja kuinka sitä voisi parantaa.

Askeleittain aktiivisuutta hankkeelle oli selvästi tarvetta. Erityisen tärkeänä pidän hankkeen tavoitetta tarjota matalan kynnyksen liikuntaa.

KV-Hanke

KV-hankkeesta tehty lehtinen

Porin Sininauha ry, Rauman Seudun Katulähetys ry, Sastamalan seudun mielenterveysseura ry, Silta – Valmennusyhdistys, International Blue Cross ja Valo-Valmennusyhdistys toteuttivat yhteistyössä nuorten kansainvälisen hankkeen. Nuorten määrä matalankynnyksen toiminnoissa on kasvanut ja tarvitsemme uudenlaisia toimintamalleja saadaksemme vaikuttavuutta sekä ennaltaehkäisevyyttä. Uusien toimintamallien kehittämisprosessissa nuorten on oltava keskiössä ja heidän osallisuutensa sekä näkökulmansa ovat avainasemassa ennaltaehkäisevien toimintojen kehittämisessä. Tavoitteina hankkeessa oli nuorten voimaannuttaminen sekä syrjäytymisen väheneminen, toimintamallien kehittyminen ja siirtyminen yli maarajojen sekä paikallinen nuorisotyön kehittyminen.

Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynsimme UNICEF:n kehittämää life skills –mallia. Ryhmäprosessia viedään läpi mallin perusajatuksia hyödyntäen. Life skillsin tavoitteena on lisätä sopeutumiskykyä ja vahvistaa positiivista käyttäytymistä, joka mahdollistaa yksilön tehokkaan toimimisen jokapäiväisen arjen vaatimuksissa ja haasteissa. Keskeistä on, että pyrimme toiminnalla antamaan nuorille paitsi tietoa, myöskin sellaisia kokemuksia, jotka muuttavat nuorten asenteita ja taitoja yhteiskunnassa toimimisen suhteen.

Nuorten toiminnan keskiössä on kokemusasiantuntijuuden viitekehys. Hankkeessa saatiin nuorilta toiminnallisuudesta kertynyttä tietotaitoa, toimintatapoja, tuntemuksia ja käytäntöjä eri yhteiskuntaelämän sektoreista. Tätä tietoa tarkasteltiin erilaisista näkökulmista ja vertailtiin saksalaisen vertaisryhmän kokemustietoon.

Työskentelymuotona nuoret tekivät ryhmätöitä, jotka tuottivat nuorten hyvinvointia tarkastelevaa materiaalia sekä huomioita kahden maan kokemuksista syrjäytymisen ja työttömyyden ennaltaehkäisemiseksi. Hankkeen kohokohta oli vierailumatka Saksan Ansbachiin, jossa tutustuimme Saksan International Blue Crossin toimintaan ja tapasimme paikallisia nuoria. Vertailimme Saksan ja Suomen järjestelmien eroja ja yhtäläisyyksiä sekä vaihdoimme kokemuksia.

Koko hankkeen ajan ohjaajien tehtävä oli kirjata ylös nuorten ajatuksia, jotta saamme mahdollisimman paljon tietoa muistiin. Läpi hankkeen käytimme Aku Ankka –kortteja ns. fiilismittaukseen, jotta saamme myös tietoa siitä minkälaisia ajatuksia ja tunteita hankkeen aikana osallistujat kokevat.

Lopputuotoksena teimme lehtisen, johon kerättiin nuorilta tulleita ajatuksia ja fiiliksiä Life Skills-metodin näkökulmasta.

Rahoittajina hankkeessa toimi Lounais-Suomen aluehallintovirasto sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

 

KNOW -hanke

Hankkeen tavoitteena oli lisätä nuorten mahdollisuuksia keskustella sekä saada tietoa rikollisuudesta eri näkökulmista. Nuoret osallistuvat itse turvallisen ympäristön kehittämiseen Itä-Helsingissä. Hankkeessa toteutetaan osallistuvan budjetoinnin avulla nuorten oma, rikoksentorjuntaan liittyvä projekti.

Hankeen kesto: 1.9.2018-31.12.2019
Hankkeen rahoittaa Oikeusministeriö.

Nuorisotakuutalosta osallisuuteen -hanke

Nuorisotakuutalosta osallisuuteen on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke, jolla pilotoidaan nuorisotakuutalon toimintamallia pääkaupunkiseudulla yhteistyössä LIVE-palveluiden kanssa. Nuorisotakuutalo täydentää jo olemassa olevia paikallisia verkostoja nuorisotyöllisellä otteella vahvistaen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien alle 29-vuotiaiden nuorten aikuisten palveluja.

Nuorisotakuutaloja löytyy tällä hetkellä Helsingin lisäksi Tampereelta, Turusta ja Raumalta.

Lisätietoja nuorisotakuutalosta www.nuorisotakuutalo.fi

Paikka auki II

Hankkeessa työskenteli kolme nuorta vertaisohjaajaa vuoden 2019 ajan Helsingin, Tampereen ja Turun Nuorisotakuutaloissa. Palkatut ovat itse vailla koulutusta/työkokemusta olevia nuoria aikuisia,

Vertaisohjaajat työskentelevät monipuolisissa ohjaustehtävissä Nuorisotakuutaloilla. Oman kokemuksensa pohjalta he pystyvät tukemaan nuoria näiden oman elämän kysymyksissä ja pyrkimyksissä sekä itselle soveltuvan toiminnan löytämisessä.

Vertaisohjaajat ovat mukana suunnittelemassa Nuorisotakuutalojen nuorten vapaa-ajantoimintaa ja erilaisia tilaisuuksia sekä erityisesti digitaalisen viestinnän keinoja, jotka tukevat nuorten sosiaalista vahvistumista ja toimintakyvyn kehittymistä. Samalla nuoria tuetaan myönteisellä vahvistamisella kohti koulutusta ja työelämää.

Vertaisohjaajat keräävät arjessa palautetta toiminnasta, jonka pohjalta nuorisotakuutalojen toimintaa pystytään kehittämään edelleen nuorilähtöisesti.

Hanke toteutetaan Stean Paikka auki II – ohjelman tuella.