Nuorten kv-toiminta
Tämä hanke on päättynyt.

Valo-Valmennusyhdistys toteuttaa vuosina 2017-2018 nuorten kansainvälisen toiminnan hankkeen yhdessä IFBC:n ja saksalaisten nuorisotyön toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitetään life skills -malliin perustuva vertaistuen malli, jossa eri paikkakunnilta ja eri kulttuuritaustoista tulevat nuoret tukevat toisiaan elämän eri tilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Hanketta rahoittavat Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.


KV-hankkeesta tehty lehtinen

Porin Sininauha ry, Rauman Seudun Katulähetys ry, Sastamalan seudun mielenterveysseura ry, Silta – Valmennusyhdistys, International Blue Cross ja Valo-Valmennusyhdistys toteuttivat yhteistyössä nuorten kansainvälisen hankkeen. Nuorten määrä matalankynnyksen toiminnoissa on kasvanut ja tarvitsemme uudenlaisia toimintamalleja saadaksemme vaikuttavuutta sekä ennaltaehkäisevyyttä. Uusien toimintamallien kehittämisprosessissa nuorten on oltava keskiössä ja heidän osallisuutensa sekä näkökulmansa ovat avainasemassa ennaltaehkäisevien toimintojen kehittämisessä. Tavoitteina hankkeessa oli nuorten voimaannuttaminen sekä syrjäytymisen väheneminen, toimintamallien kehittyminen ja siirtyminen yli maarajojen sekä paikallinen nuorisotyön kehittyminen.

Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynsimme UNICEF:n kehittämää life skills –mallia. Ryhmäprosessia viedään läpi mallin perusajatuksia hyödyntäen. Life skillsin tavoitteena on lisätä sopeutumiskykyä ja vahvistaa positiivista käyttäytymistä, joka mahdollistaa yksilön tehokkaan toimimisen jokapäiväisen arjen vaatimuksissa ja haasteissa. Keskeistä on, että pyrimme toiminnalla antamaan nuorille paitsi tietoa, myöskin sellaisia kokemuksia, jotka muuttavat nuorten asenteita ja taitoja yhteiskunnassa toimimisen suhteen.

Nuorten toiminnan keskiössä on kokemusasiantuntijuuden viitekehys. Hankkeessa saatiin nuorilta toiminnallisuudesta kertynyttä tietotaitoa, toimintatapoja, tuntemuksia ja käytäntöjä eri yhteiskuntaelämän sektoreista. Tätä tietoa tarkasteltiin erilaisista näkökulmista ja vertailtiin saksalaisen vertaisryhmän kokemustietoon.

Työskentelymuotona nuoret tekivät ryhmätöitä, jotka tuottivat nuorten hyvinvointia tarkastelevaa materiaalia sekä huomioita kahden maan kokemuksista syrjäytymisen ja työttömyyden ennaltaehkäisemiseksi. Hankkeen kohokohta oli vierailumatka Saksan Ansbachiin, jossa tutustuimme Saksan International Blue Crossin toimintaan ja tapasimme paikallisia nuoria. Vertailimme Saksan ja Suomen järjestelmien eroja ja yhtäläisyyksiä sekä vaihdoimme kokemuksia.

Koko hankkeen ajan ohjaajien tehtävä oli kirjata ylös nuorten ajatuksia, jotta saamme mahdollisimman paljon tietoa muistiin. Läpi hankkeen käytimme Aku Ankka –kortteja ns. fiilismittaukseen, jotta saamme myös tietoa siitä minkälaisia ajatuksia ja tunteita hankkeen aikana osallistujat kokevat.

Lopputuotoksena teimme lehtisen, johon kerättiin nuorilta tulleita ajatuksia ja fiiliksiä Life Skills-metodin näkökulmasta.

Rahoittajina hankkeessa toimi Lounais-Suomen aluehallintovirasto sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.